« קומענדיקע אונטערנעמונגען אין בית לייוויק, Tel Aviv, Israel, 27 Mar, 2014 | Main | Contemporary Jewish Music Festival, Tel Aviv, 27 Mar 2014 »

"A Kaddish for Bernie Madoff" @ Jewish Music Fest, Berkeley, CA, 27 Mar, 2014

publicity photoAlicia Jo Rabins’ “Kaddish for Bernie Madoff”
An experimental song-cycle about the spiritual implications of the financial collapse

Thursday, March 27th, 2014, 7:30pm
JCC East Bay
1414 Walnut St.
Berkeley, CA

Tickets $25 general / $22 Students/Seniors/JCCEB Members
29th JMF Festival Pass applies

A biblical scholar, poet, singer, songwriter and violinist, Alicia Jo Rabins has created a chamber-rock operatic song cycle exploring the intersection of spirituality, finance and responsibility. “Kaddish for Bernie Madoff” tackles personal and societal issues with thoughtfulness, wit, sensitivity and beautifully sung melodies.

This solo performance is the California premiere, and features full-length projected animation. It’s directed by Maureen Towey, who helped to develop the earliest incarnation of the show, for which Rabins received a prestigious Six Points Fellowship.

Part of the 29th Jewish Music Festival
More info: www.jewishmusicfestival.org/events/alicia-jo-rabins

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)